Tag: ผลบอลอินเตอร์มิลาน

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขึ้นทะเบียน "ข้าวหมูแดงนครปฐม" เป็นมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ออกประกาศการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (4) และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้ปร…